Termes i condicions

La Pàgina Web www.donacio.org (d’ara endavant, “Donacio.org”), és un projecte de MEGAFON COOPERATIVA DE SERVEIS DE COMUNICACIÓ ÉTICS I SOLIDARIS SCCL (d’ara endavant MEGAFON), cooperativa inscrita en el Registre de Cooperatives de Catalunya, serveis territorials de Barcelona, amb el número d’assentament 1, en el full d’inscripció núm. 14928. I amb NIF F67052308. Domiciliada en Av. Diagonal 296 SA1 de Barcelona, telèfon de contacte 696460468 i adreça de correu electrònic info@megafoncoop.com i és sòcia col·laboradora de COOP57.

En Donacio.org, qualsevol persona o organització (l’Usuari) pot disposar de la seva pàgina exclusiva de donacions per captar fons per ajudar a desenvolupar els seus projectes solidaris o personals, de forma segura i transparent.

La plataforma Donacio.org de MEGAFON actuarà d’intermediari per a l’Usuari, posant a la seva disposició la plataforma de pagament de Donacio.org, a canvi d’una alta en el servei i una quota d’ús, i realitzant els tràmits corresponents que les plataformes de Stripe i PayPal exigeixin, facilitant a l’Usuari l’accés a fons sense que aquest hagi de tenir compte propi en les esmentades plataformes.

La utilització de la plataforma Donacio.org per part de l’Usuari implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquests “Termes de Servei”.

Veracitat de les dades

Les dades proporcionades pels Usuaris hauran de ser veraces, exactes i no hauran d’induir a error. Els Usuaris garanteixen la veracitat i exactitud de les dades inserides per ells. Cap Usuari podrà suplantar la identitat d’un tercer mitjançant el registre.

La plataforma Donacio.org de MEGAFON es reserva la facultat de donar de baixa a aquells Usuaris dels quals se sospiti que han pogut introduir dades falses, inexactes o que indueixin a error.

Els serveis oferts en Donacio.org podran ser sol·licitats i/o contractats online pels Usuaris a través d’un correu elecctrònic. Es solicitaran les dades necessaries per part de Donació.org per tal de comprovar la veracitat del ususari que vol crear una causa a la plataforma.

Acceptació de condicions i drets de propietat

Per mitjà de l’acceptació dels Termes del Servei, l’Usuari manifesta:

 1. Que ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.
 2. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

La plataforma Donacio.org de MEGAFON es reserva la facultat de realitzar, a qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis; dels presents Termes del Servei, i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de Donacio.org. És responsabilitat de l’Usuari llegir atentament els presents Termes del Servei cada vegada que accedeixi a Donacio.org o als seus serveis associats.

La plataforma Donacio.org de MEGAFON és un intermediari entre els Usuaris i les Organitzacions o particulars que reben fons. Megafon no es fa responsable de l’actuació dels Usuaris.

La plataforma Donacio.org de MEGAFON no cobra cap comissió als Usuaris que utilitzen la plataforma de donacions pels imports recaptats.

La plataforma Donacio.org descomptarà de l’import recaptat els següents conceptes:

 • Cost de Pay Pal: el cost que Pay Pal cobra per les donacions que utilitzen aquesta forma de pagament varia segons el banc i la quantitat a transferir. El cost se situa entorn d’un 3%.
 • Cost de Stripe: el cost que Stripe cobra per les donacions que utilitzen aquesta forma de pagament varia segons el banc i la quantitat a transferir. El cost se situa entorn d’un 3%.
 • Cost de la transferència bancària entre el compte de Caixa d’Enginyers de Donacio.org de MEGAFON i el compte facilitat per l’Organització beneficiària (aquest cost varia segons el banc i la quantitat a transferir). Aquests costos estan subjectes a canvis que vindran donats per les condicions que les entitats financeres apliquin sobre les donacions que es realitzen en Donacio.org.

Servei que oferim als usuaris de Donacio.org

Generar i mantenir tècnicament una pàgina web, exclusiva, amb funcionalitats per realitzar donacions per part dels usuaris d’aquesta.

 • Servei de seguretat hosting amb protocol https i ssl i protocols de pagament segurs i estàndard del mercat online.
 • Mantenir activa aquesta pàgina durant el temps que l’usuari hagi contractat.
 • Generar un codi QR, de la pàgina per a l’ús exclusiu de l’usuari.
 • Realitzar i mantenir la plataforma de pagament de la pàgina.
 • Realitzar els tràmits amb les plataformes de pagament habilitades a la pàgina de l’usuari (Stripe i PayPal).
 • Enviar a l’Usuari les dades dels donants que hagin realitzat una donació a la pàgina web a la seva causa.
 • Transferir mensualment els imports recaptats a la pàgina de l’usuari, descomptant els costos de tramitació de les plataformes de pagament abans esmentades. El mes es tanca l’últim dia de cada mes i es realitzen les transferències en els 15 dies laborables posteriors a la data de tancament.
  En cas de presentar-se diferències entre les quantitats donades que apareixen a la pàgina de les passarel·les de pagament utilitzades i les que apareixen en Donacio.org, prevaldran i es prendran com a oficials les quantitats que apareguin en la passarel·la de pagament.
 • Enviar al donant que hagi fet una donació a l’Usuari, un email d’agraïment i de confirmació de recepció de donació amb les dades del donant i de l’usuari registrat.
 • Servei d’Atenció a l’Usuari.
 • Subministrar a l’Usuari (beneficiari de les donacions), la BBDD dels seus donants amb les dades personals que hagin subministrat en els formularis.
 • Una vegada l’Usuari es doni de baixa en la plataforma, Donacio.org eliminarà les dades dels donants, exceptuant-ne el correu electrònic, i de l’Usuari continguts en aquesta.
 • Donació.org es reserva l’ús del correu electrònic dels donants per tal de notificar-los nous projectes de Donació.org que puguin ser del seu interès. El donant en qualsevol moment es podrà donar de baixa d’aquesta base de dades enviant un correu electrònic a info@donacio.org

Llei del mecenatge 49/2002

Les donacions realitzades a favor de les entitats beneficiàries de l’activitat de mecenatge donaran dret a practicar una deducció en la quota de l’impost personal sobre la renda del donant. A partir de l’1 de gener de 2016 aquesta deducció serà la següent:

 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:
  • Fins a 150 € en donacions a una o diverses entitats: 75%
  • Donacions a partir de 150 €:
   • Norma general: 30%
   • Si s’ha donat almenys 150 € a la mateixa entitat en els dos exercicis anteriors: 35%
 • Impost de societats:
  • Desgravament del 35% o 40% (segons exercicis anteriors)

El donant pot sol·licitar un Certificat Fiscal per donació i beneficiar-se així de la deducció fiscal per donació, marcant la casella corresponent al moment de realitzar la donació.

El Certificat Fiscal per donació utilitza les següents dades del donant: nom, primer i segon cognom, DNI/CIF, adreça postal, codi postal. L’Usuari es compromet a enviar el Certificat Fiscal per donació per correu electrònic a l’adreça facilitada per part del donant. Per favor, revisi totes aquestes dades al moment de la donació perquè siguin correctes i verídics.

En cas d’haver sol·licitat el Certificat Fiscal per donació al moment de la donació i no rebre-ho per correu electrònic, o que existeixi algun error en el mateix; el donant ha de contactar amb Donacio.org a través del correu electrònic info@donacio.org abans d’acabar l’any natural, perquè l’hi comuniqui a l’Usuari que hagi de realitzar el certificat.

Error en realitzar una donació:

En el cas que una persona cometi un error en realitzar la donació i sol·liciti la devolució dels diners, se li demanarà: sol·licitar la devolució per escrit i justificar mitjançant comprovant bancari que ha realitzat aquesta donació. Únicament en cas de comprovar-se l’error, es procedirà a la devolució de l’import acreditat. El període màxim per efectuar una reclamació de devolució d’una donació és d’un mes des de la data de l’aportació.

Exclusió de responsabilitat:

Donacio.org rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vulgui, a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.

Donacio.org no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en Pàgines Web de tercers a les quals es pugui accedir per enllaços (links) o cercadors de les Pàgines Web de Donacio.org. La presència d’enllaços (links) a les Pàgines Web de Donacio.org té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests.

Per tant, l’Usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei o contingut descrit en Donacio.org.

Ús adequat de la Web

En utilitzar Donacio.org l’Usuari s’obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts de Donacio.org i a no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable.

L’Usuari es compromet a no introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els Drets Humans.

L’Usuari té l’obligació de disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

Donacio.org no es responsabilitza dels danys produïts al programari i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en Donacio.org.

Donacio.org no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de Donacio.org durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Política de Privacitat

Veure Política de Privacitat